wellness zoborska

A) Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia:

a) Obchodné meno: VAGeS, s.r.o.
b) Adresa sídla prevádzkovateľa: Hodžova 25, 94901 Nitra, vages@vages.sk, 0905520544
c) IČO: 44194188
d) Názov a adresa prevádzky: Wellness Zoborská, Dolnozoborská 8/13, 94901 Nitra
e) Zameranie činnosti v mieste podnikania: Wellness a saunový svet 

B) Druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb a zakázané úkony pri poskytovaní služieb

V prevádzke budú poskytované nasledovné služby:

022 - SAUNA 

ZARADENIE - kategória A 

DEFINÍCIA A STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SÁUN V PREVÁDZKE:

A, FÍNSKA SAUNA

Suchá sauna – fínska (90-100 ºC, vlhkosť 5-10 %). Procedúra celkového prehriatia organizmu v uzatvorenom priestore horúcim vzduchom (z kachieľ v potiarni) s následným prudkým alebo postupným ochladením tela (studená sprcha, ochladzovacia kaďa) s vodnou parou. Para sa pridáva do prostredia potiarne iba krátkodobým parným nárazom. 

B, PARNÁ SAUNA

Sauna mokrá (parná) - turecký/arabský kúpeľ (40-50 ºC, vlhkosť 100 %). Procedúra celkového prehriatia organizmu v uzatvorenom priestore horúcim vzduchom (privádzaným zvonka) s následným prudkým alebo postupným ochladením tela (studená sprcha, ochladzovacia kaďa) s vodnou parou. Para sa pridáva do prostredia potiarne priebežne.

C, BYLINKOVÁ SAUNA

Vlhká sauna (cca 70 ºC, vlhkosť 40-50%). Procedúra celkového prehriatia organizmu v uzatvorenom priestore horúcim vzduchom (z kachieľ v potiarni) s následným prudkým alebo postupným ochladením tela (studená sprcha, ochladzovacia kaďa) s vodnou parou. Para sa pridáva do prostredia potiarne priebežne s možnosťou aplikácie aromatických esencií do vyvíjača pary (tieto sú potom spolu s parou inhalované).

D, ODDYCHOVÁ MIESTNOSŤ - TEPIDÁRIUM

Príjemne ohriaty priestor na teplotu 37º C, miestnosť s vyhrievanou podlahou, vyhrievanou „slnečnou lúkou“ – ležadlom pre 8 ľudí, ležadlami, posedením. Jedná sa o menej zaťažujúcu alternatívu sauny.

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY A EFEKTY: 

Zdravotné účinky a efekty sú všeobecne známe - otužovanie, celková relaxácia + tonizácia organizmu, priaznivý účinok na poruchy krvného obehu a i.

ZDRAVOTNÉ KONTRAINDIKÁCIE:

Ochorenia srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, najmä s insuficienciou, stavy po čerstvom infarkte myokardu, arytmie, myokarditídy, hypertenzia, všetky akútne, infekčné, horúčkové ochorenia, bacilonosičstvo, infekčné kožné ochorenia, hypertyreóza, zápalové ochorenia vnútorných orgánov (žlčníka, pankreasu, vaječníkov, semenníkov, obličiek), osoby s kovovým implantátom alebo kardiostimulátorom, epilepsia, neurovegetatívne poruchy, niektoré psychózy, klaustrofóbia, po požití alkoholu a drog, kachexia. Neodporúča sa u osôb vo veku nad 60-70 rokov. 

POŽIADAVKY NA SPÔSOBILOSŤ PRACOVNÍKOV: 

Zdravotná a odborná spôsobilosť podľa § 22 vyhl. MZ SR 585/2008 Z.z. Nie je potreba dohľadu zdravotníckeho pracovníka. Potreba lekárskeho potvrdenia pred poskytnutím služby je len v odôvodnených prípadoch.

011 - HĹBKOVÉ TEPLO (INFRAKABÍNA = „INFRASAUNA“ ) 

ZARADENIE - kategória A 

DEFINÍCIA A STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA:

Procedúra využívajúca povrchové i hĺbkové pôsobenie infračerveného žiarenia na ľudský organizmus formou infrakabíny (s infražiaričmi). Aplikácia – z určitej vzdialenosti plochými žiaričmi.

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY A EFEKTY:

Rekondično-regeneračný, uvoľňujúci, stimulujúci krvný obeh, protizápalový, rezorpčný (opuchy) apod. 

ZDRAVOTNÉ KONTRAINDIKÁCIE:

Infrakabína - ako u sauny (pozri tam) + užívanie liekov s negatívnou interakciou s infražiarením, systémový lupus erythematodus, skleróza multiplex, akútne neurologické ochorenia, akútne poškodenia kĺbov (min. do 48 hod. po poranení), kovové implantáty, vrátane prístrojov ako je kardiostimulátor.

POŽIADAVKY NA SPÔSOBILOSŤ PRACOVNÍKOV: 

U pracovníkov zariadení starostlivosti o ľudské telo zdravotná a odborná spôsobilosť podľa § 22 vyhl. MZ SR 585/2008 Z.z., doklad o zaškolení personálu na obsluhu prístroja od výrobcu/distribútora prístroja. Nie je potreba dohľadu zdravotníckeho pracovníka. Potreba lekárskeho potvrdenia pred poskytnutím služby je len v odôvodnených prípadoch.

020 - KNEIPPOVE PROCEDÚRY: KNEIPPOV KÚPEĽ 

ZARADENIE - kategória C 

DEFINÍCIA A STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA:

Procedúra založená na princípe účinkov striedania vplyvu studenej a teplej vody. Kneippov kúpeľ (kontrastný bazén) je striedavý kúpeľ v bazénoch s teplou (38-44ºC) (4-6 min.) a studenou (10-16ºC) (1-2 min.) vodou. Posledný kúpeľ je v teplej vode. 

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY A EFEKTY:

Efekt: hlavne zlepšenie prekrvenia dolných končatín 

ZDRAVOTNÉ KONTRAINDIKÁCIE:

Chladová alergia, tromboflebitídy a trombózy. 

ZDRAVOTNÉ KONTRAINDIKÁCIE:

U pracovníkov zariadení starostlivosti o ľudské telo zdravotná a odborná spôsobilosť podľa § 22 vyhl. MZ SR 585/2008 Z.z. Nie je potreba dohľadu zdravotníckeho pracovníka. Potreba lekárskeho potvrdenia pred poskytnutím služby je len v odôvodnených prípadoch.

P14 - VÍRIVKA 

Automatická vzduchová a hydromasáž vo vodnom kúpeli prostredníctvom dúchadla umiestneného v podlahe a vodných a perlivých prúdov z trysiek zabudovaných v stenách vírivky. 

Vírivka má vonkajší priemer 2700 mm, vnútorný priemer 1900 mm, hĺbku 1000 mm a objem 3 m3. Voda je ohrievaná na 35°C.

Vírivka je vybavená automatickým ohrevom vody, recirkuláciou a pieskovou filtráciou. Chemická úprava vody je zabezpečovaná automatickým regulátorom pH a chlórovej dezinfekcie ASIN Aqua. Hodnota pH je meraná sklenenou elektródou, koncentrácia dezinfekcie je meraná membránovou elektródou. Na úpravu vody sa používa chlór (Superchlor, ASEKO) a na reguláciu ph kyselina sírová. 

V prípade potreby sa voda upravuje prípravkom Duozon 100 L v koncentrácii 3 – 10 ml / m3.

Filtrácia vody prebieha nepretržite. Prepieranie filtra je nutné po použití vírivky cca 15timi osobami. 

Raz mesačne prebieha sanitárny deň, v rámci ktorého prebehne celková výmena vody, vyčistenie a dezinfekcia vírivky. 

Hodnoty pH, chlóru a teploty vody sú monitorované priebežne a 3x denne zapisované do denníka. 

Kvalita vody sa kontroluje minimálne raz za 6 mesiacov v rozsahu ukazovateľov pre bazény s recirkuláciou vody. 

Upozornenie:

Prevádzkovateľ zariadenia a jeho zamestnanci nesmú manipulovať s materskými znamienkami, jazvami a robiť výkony  na očnej spojovke a rohovke. 

C) Podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov zariadenia

(1) Pracovníci prevádzky priamo vykonávajúci epidemiologicky závažné činnosti sú:

a) zdravotne a odborne spôsobilí,

b) vybavení vhodným pracovným odevom, pracovnou obuvou a podľa potreby aj ďalšími osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a prostriedkami osobnej hygieny (napr. uterák, mydlo a pod.).

(2) Uloženie civilného a pracovného odevu, ako aj pomôcok na upratovanie je oddelené v samostatnej prevádzkovej miestnosti, ku ktorej je priľahlá miestnosť s WC, umývadlom a sprchou. 

(3) V prevádzkovej miestnosti a v priestoroch pre osobnú hygienu (WC) je k dispozícii umývadlo a sprcha s výtokom studenej pitnej vody a teplej vody.

saune sú dispozícii  dve záchodové kabínky, jedna prístupná vo vstupnej časti sauny a jedna počas saunovania. Pri záchodových kabínkach je k dispozícii umývadlo s výtokom pitnej vody a teplej vody. V saune medzi šatňou a potiarňou sú k dispozícii sprchy.  

(4) Odvetranie prevádzkovej miestnosti je zabezpečené prostredníctvom funkčnej vzduchotechniky. Je zabezpečené pravidelné účinné vetranie prevádzkových miestností. 

potiarni je účinná výmena vzduchu.

(5) Osvetlenie prevádzkovej miestnosti je zabezpečené nepriamo (umelé osvetlenie) formou žiaroviek a žiariviek, s bodovým lokálnym osvetlením nad pracovným priestorom. 

Osvetlenie potiarne je tlmené, s núdzovým osvetlením. 

(6) Pracovníci zariadenia pri poskytovaní služieb používajú také pracovné postupy, nástroje, prístroje, pomôcky a prípravky, aby pri poskytovaní služby nedošlo k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný poučiť zákazníkov o rizikách spojených s poskytovanou službou. Zákazník v odôvodnených prípadoch (ak to súvisí s kontraindikáciami procedúry) by mal oboznámiť pracovníka zariadenia so svojimi závažnými ochoreniami. Zdravotné kontraindikácie služieb sú vyvesené v zariadení na viditeľnom mieste.

(7) Pracovníci vykonávajúci obsluhu zákazníkov dodržiavajú osobnú hygienu a to po každom skončení obsluhy  zákazníka  si umyjú ruky mydlom  pod tečúcou vodou. Pri  poranení zamestnanca alebo zákazníka, alebo  pri krvácaní zákazníka v súvislosti s výkonom sa postihnuté miesto musí bezodkadne opláchnuť vodou a následne dezinfikovať. V prípade znečistenia rúk biologickým materiálom sa ruky musia umyť a dezinfikovať prípravkom s bakteriocídnym a virucídnym účinkom. 

(8) K dispozícii je dostatočné množstvo čistej bielizne (uteráky a plachty) primerané predpokladanému počtu zákazníkov. Pre každého zákazníka je k dispozícii nepoužitá čistá bielizeň.

(9) Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom  čistiacich a dezinfekčných prípravkov.

(10) Používané kozmetické prípravky sú vyrobené: v krajinách EÚ a zo strany distribútora dokladované príslušnými certifikátmi.

(11) V zariadení je viditeľne umiestnené bezpečnostné a zdravotné označenie o zákaze fajčenia.

(12) V zariadení je k dispozícii lekárnička vybavená v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.

13) Potiareň je vybavená prístrojom  na meranie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu. 

14) Sprchy na ochladzovanie umožňujú postupné ochladzovanie tela od dolných končatín až po vrchnú časť tela.

15) Voda z ochladzovacieho bazéna sa denne vypúšťa. Kvalita vody v ochladzovacom bazéne spĺňa  požiadavky na  kvalitu vody  v umelom kúpalisku. 

D) Návod na použitie prístrojov

Pri používaní príslušnej prístrojovej techniky/zariadení sa odporúča plne rešpektovať návod výrobcu.

Návod na použitie prístrojov je uložený na prevádzke. 

E) Zdravotné kontraindikácie použitia prístrojov

V prevádzke sa nepoužívajú prístroje s možnými zdravotnými kontraindikáciami. Pre zdravotné kontraindikácie použitia sáun a ostatných služieb – viď časť „B“.

F) Postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia

(1) Pracovné plochy, podlahy, zariadenia pre osobnú hygienu sa denne pred začatím a podľa potreby i priebežne počas výkonu práce mechanicky očistia roztokom teplej vody a čistiaceho prostriedku. Po dôkladnej mechanickej očiste sa tieto plochy dezinfikujú vhodným dezinfekčným prípravkom.

(2)Plochy zariadení prichádzajúce do priameho kontaktu s obnaženým telom zákazníka sa umyjú a dezinfikujú po každom zákazníkovi.

(3) Na dezinfekciu sa používajú biocídne prípravky registrované v Centre pre chemické látky a prípravky Slovenskej republiky, ich príprava a aplikácia sa vykonáva  podľa návodu výrobcu. 

 Dezinfekčný roztok sa pripravuje vždy čerstvý, čo najkratší čas pred použitím, presne podľa návodu výrobcu, t.j. dodržiava sa výrobcom odporúčaná koncentrácia a doba expozície (konkrétne viď. TABUĽKA č.1 na konci prevádzkového poriadku).

(4) V prevádzke sa rešpektuje zásada striedania dezinfekčných prípravkov (min. 1 x štvrťročne) s rôznou účinnou zložkou ako prevencia vzniku rezistencie mikroorganizmov proti účinnej zložke prípravku.

(5) Jeden deň v týždni je vyhradený ako čistiaci deň na kompletné upratovanie - vlhká mechanická očista umývateľných povrchov stien a nábytku  a dezinfekciu pracoviska mimo prevádzkových hodín. 

(6) V saune pri vypustení ochladzovacieho bazéna sa vykoná mechanická očista stien a dna bazénu, vydezinfikuje sa a opláchne čistou vodou.

H) Spôsob skladovania a manipulácia s bielizňou

(1) Pri manipulácii s bielizňou nedochádza k vzájomnému kríženiu, či zámene čistej a použitej 

bielizne.

(2) Skladovanie čistých a použitých uterákov, ako aj civilného a pracovného odevu je oddelené.

(3) V zariadení je dostatočné množstvo čistej bielizne, primerané  predpokladanému počtu  zákazníkov Pre každého zákazníka  sa používa čistá bielizeň. Čistá  bielizeň je v dostatočnom množstve  uložená v uzatvárateľnej skrinke. 

(3) Použitá bielizeň sa skladuje vo vyčlenenom priestore v pracích alebo umývateľných a dezinfikovateľných obaloch, oddelene od čistej bielizne. V zariadení  nie je vytvorený priestor na dosúšanie bielizne mimo prevádzkovej miestnosti, preto sa tu táto činnosť nevykonáva, bielizeň je  odnášaná denne na pranie.

(4) Pranie a žehlenie sa uskutočňuje v komerčnom zariadení. Vo výnimočných prípadoch môže pranie a žehlenie prebiehať i vo vlastnej réžii prevádzkovateľa mimo prevádzkovej miestnosti. Ak sa použitá bielizeň sa perie a žehlí v domácnosti prevádzkovateľa, tak oddelene od jeho bielizne. Pri praní bielizne sa používa vyvárka alebo pri nižších  teplotách sa  použije prací prostriedok s dezinfekčným účinkom. Bielizeň sa po vysušení žehlí.

(6) Do zariadenia sa prepravuje čistá bielizeň zabalená tak, aby nedošlo k jej znečisteniu.

I) Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia a maľovania prevádzky

(1) Upratovanie zariadenia sa vykonáva denne pred začatím, alebo po skončení prevádzky a priebežne počas zmeny.

(2) Pomôcky na upratovanie sa skladujú v určenom osobitnom priestore.

(3) Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa vykonáva najmenej raz za dva roky.

(4) Pomôcky na upratovanie je potrebné denne čistiť / prať, sušiť a podľa potreby dezinfikovať.

(5) Údaje o väčších sanitačných prácach (maľovanie, umývanie okien, celková sanitácia prevádzky) zaznamenávame do prevádzkového denníka. Pri kontrole prevádzky predkladáme kontrolnému orgánu. 

J) Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových

nádob, ich čistenie a dezinfekcia

(1)  Odpad, ktorý vzniká pri obsluhe zákazníka, sa po každom zákazníkovi odstraňuje a zhromažďuje v uzatvárateľných nádobách opatrených plastovými vreckami.

(2)  Príslušné zberné nádoby sa denne vyprázdňujú, čistia a dezinfikujú.

(3) Odvoz tuhého komunálneho odpadu je zabezpečený komerčnou firmou s frekvenciou 1x14 dní. 

K) Základné pokyny pre zákazníkov Wellness Zoborská

 • Pred vstupom do šatne wellness sa prezujte do čistej obuvi.
 • Pred vstupom do samotného wellness sa riadne osprchujte a osušte.
 • V priestore wellness sa pohybujte obutí v nešmykľavej obuvi a zahalení v plachte.
 • Do všetkých sáun vstupujte bez obuvi.
 • Do priestorov drevených sáun vstupujte výlučne bez plávok. Na všetky miesta styku tela s drevenými časťami sauny si podkladajte plachtu alebo uterák.
 • Do parnej sauny a vírivky je vstup povolený v plávkach, bez plachty či uteráku.
 • V parnej saune si svoje miesto na sedenie vystriekajte prúdom vody.
 • Pred každým vstupom do vírivky sa osprchujte.
 • V priestoroch wellness dodržiavajte tichý režim, bez hlučných prejavov, ktoré by mohli rušiť ostatných návštevníkov pri relaxácii (platí najmä pre oddychovú miestnosť, tepidárium).
 • Je nežiadúce používať vo wellness mobilné telefóny a je zakázané neodsúhlasené fotografovanie osôb.
 • Do wellness nie je povolený vstup deťom do 6 rokov. Deti vo veku od 6 do 12 rokov majú vstup povolený len v sprievode dospelej osoby.
 • Do wellness nie je povolený vstup osobám podnapitým, znečisteným, trpiacim akútnymi infekčnými chorobami. Obsluha wellness má právo požiadať takéto osoby, aby priestory wellness opustili.
 • Obsluha wellness má tiež právo požiadať osoby, ktoré narúšajú tichý režim, začínajú vykazovať známky opitosti či porušujú základné pravidlá dobrých mravov, aby wellness opustili. 

Všeobecné ustanovenia

(1) Prevádzkový poriadok zariadenia je sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

(2) Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ zariadenia (Ing, Mgr. Ivana Bytelová). Prevádzkovateľ zariadenia je povinný oboznámiť všetkých zamestnancov vykonávajúcich obsluhu zákazníkov s prevádzkovým poriadkom.

Kontaktný formulár

Máte nejakú otázku, alebo chcete rezervovať pobyt?
Ďakujeme! Vaša správa bola odoslaná.